Coginio Swper Tymhorol gyda | Seasonal Supper Cook-along with: Nerys Howell

Wed,Sep08,2021,6:00PM
Wed,Sep08,2021,8:00PM
Description

Ymunwch â'r cogydd, awdur a'r darlledydd Nerys Howell mewn sesiwn goginio ar y cyd fyw. Mae Nerys yn mwynhau dathlu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy ac yn awyddus i'n helpu ni gyd fwyta'n fwy tymhorol.

Bydd pawb sy’n mynychu’r cwrs yn:

  • Ymuno â grŵp bychan, cyfeillgar ar gyfer sesiwn goginio ar y cyd fyw yn para 2 awr
  • Coginio swper tymhorol/pryd 3 chwrs o lyfr diweddaraf Nerys – Bwyd Cymru yn ei Dymor
  • Coginio o gysur eich cartref gyda chanllaw cam wrth gam gan Nerys.
  • Cael mynediad at fideo paru diod. Bydd Sylfaenydd a Golygydd Cylchgrawn Blasus, Rob Jones, yn dangos i chi sut i weini'r ddiod berffaith i ategu'ch pryd bwyd.

Mae'r sesiwn goginio ar y cyd hon yn addas bawb sy’n hyderus yn y gegin – ond bydd digonedd o gyfarwyddyd i'ch helpu chi ar hyd y ffordd.

Caiff y cwrs yma ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rysáit: pryd 3 chwrs

- Salad Perl Las a gellyg

- Porc gyda chrwst cnau cyll a saws mwyar sbeislyd

- Cacen eirin, almwn a sinsir

Gwybodaeth Bwysig:

Dietegol:   Mae'r ryseitiau yma'n cynnwys cnau a llaeth

Addas i:  18+  

Iaith: Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd yr elfennau byw yn cael eu darparu yn iaith gyntaf yr hwylusydd sef Cymraeg.

Ffurf: Digidol. Byw (dros Zoom). Bydd pawb sy’n mynychu’n derbyn dolen i ymuno â'r sesiwn yn nes at y dyddiad.

Noder: Nid yw pris y tocyn yn cynnwys y deunyddiau/offer. Caiff rhestr gynhwysion ei rhannu gyda’r mynychwyr cyn y digwyddiad.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

------------------------------

Join chef, author and television personality Nerys Howell in a live cook-along. Nerys loves to celebrate local, sustainable Welsh produce and wants to help us all to eat more seasonally.  

As a participant on this course you will:

  • Join a small, friendly group for a live cook-along lasting 2 hours
  • Cook a seasonal supper dish from Nerys’ latest book – Welsh Food by Season
  • Be cooking in the comfort your own kitchen with step-by-step guidance from Nerys.
  • Have access to a drink pairing video. Blasus Magazine’s Founder and Editor Rob Jones will show you how to serve up the perfect tipple to go with your dish.

This  cook-along is suitable for those with some confidence in the kitchen - but there’ll be plenty of instruction to help you along the way.

This course will be delivered in Welsh.

Recipe: 3 course meal

- Perl Las and pear salad

- Pork with hazelnut pastry and spicy berry sauce

- Plum, almond and ginger cake

Important Information:

Dietary:   These recipes include nuts and dairy

Suitability: 18+  

Language:  All written materials supplied for this event will be bilingual (Welsh & English).  The live elements will be provided in the first language of the facilitator which is Welsh.    

Format:  Digital.  Live (via Zoom).  Participants will receive a link to join the online cook-along closer to the event date. 

Please note: Ticket price excludes materials/equipment required.  An ingredients list will be provided to all participants prior to the event.

All tickets for this event must be purchased in advance. Limited number of tickets available.  

Event description picture

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru 2021.

Mwynhewch wythnos gyfan o weithdai, sgyrsiau, cerddoriaeth a sesiynau blasu – a’r cyfan o gysur eich cartref. Ymunwch â ni rhwng 6 a 12 Medi ar gyfer dathliad digidol blasus o ogoniant bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

--------------------------------

This event is part of the Amgueddfa Cymru Digital Food Festival 2021.

Enjoy a whole week of workshops, talks, music, and taster sessions – all from the comfort of your own home. Join us between 6 and 12 of September for a delicious digital celebration of all things food. For more information, visit our website.