Sgwrs: Ffasiwn Bwyd 2021 | Talk: 2021 Food Trends

Thu,Sep09,2021,7:00PM
Thu,Sep09,2021,8:00PM
Description

Mae iechyd a chynaliadwyedd wedi bod yn themâu allweddol am flynyddoedd yn y byd bwyd, ond mae ymchwilwyr, dietegwyr a chynhyrchwyr wedi cael profiad uniongyrchol o sut mae’r pandemig byd-eang wedi arwain at ddiddordeb newydd mewn maeth, iechyd a diwylliant bwyd. Mae nifer ohonom am wneud newidiadau i’n harferion bwyta sy’n llesol i’n hiechyd corfforol a meddyliol.

Ymunwch â’r sgwrs i glywed sut mae busnesau bwyd a diod Cymreig wedi ymateb yn arloesol i’r ffasiynau bwyd diweddaraf ̶ gan gynnwys galw gan fasnachwyr am fwydydd sy’n gwella imiwnedd a meddyginiaethau naturiol i’n cadw’n iach, ynghyd â’n dyhead i siopa’n lleol, lleihau gwastraff bwyd a lleihau effaith ein bwyd ar yr amgylchedd. Byddwn hefyd yn clywed am rai o’r mentrau anhygoel ar draws Cymru sy’n gwneud bwyd iach a chynaliadwy yn fwy hygyrch i bawb.

Caiff y sgwrs yma ei gynnal yn Saesneg.

Siaradwyr:

Pearl Costello (Bwyd Caerdydd)

Aron Snowsill (Maeth Snowsill)

Mark Pavey ac Alana Tyson (Blighty Booch)

Oes gennych chi gwestiynau ar gyfer ein panel? Danfonwch nhw aton ni o flaen llaw drwy ebostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk

-------------------------------

Health and sustainability have been key food themes for years, but researchers, dietitians and food producers have seen first-hand how the global pandemic crisis has led to a revived interest in nutrition, health and food culture, with many of us looking to make tweaks to our everyday food habits that is beneficial to both our physical and mental health. 

Join the conversation to hear how Welsh food & drink businesses have responded innovatively to the latest food trends – including consumers’ demand for foods that enhance immunity and natural remedies to keep us healthy, as well as our desire to shop locally, reduce food waste and lessen the impact of what we eat on the environment. We will also hear about some of the fantastic initiatives across Wales that make healthy and sustainable food more accessible for all.

This talk will be delivered in English.

Speakers:

Pearl Costello (Food Cardiff)

Aron Snowsill (Snowsill Nutrition)

Mark Pavey & Alana Tyson (Blighty Booch Kombucha)

Do you have any questions you'd like to ask the panel? Submit them in advance by emailing events@museumwales.ac.uk

Event description picture

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru 2021.

Mwynhewch wythnos gyfan o weithdai, sgyrsiau, cerddoriaeth a sesiynau blasu – a’r cyfan o gysur eich cartref. Ymunwch â ni rhwng 6 a 12 Medi ar gyfer dathliad digidol blasus o ogoniant bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

--------------------------------

This event is part of the Amgueddfa Cymru Digital Food Festival 2021.

Enjoy a whole week of workshops, talks, music, and taster sessions – all from the comfort of your own home. Join us between 6 and 12 of September for a delicious digital celebration of all things food. For more information, visit our website.