Gardd GRAFT: Noson Cyrri Nos Wener | GRAFT Garden: Friday Curry Night

Fri,Sep10,2021,7:00PM
Fri,Sep10,2021,8:30PM
Description

Ymunwch â ni o ardd ddinesig hyfryd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar gyfer noson flasus a phersawrus o gyrri a cherddoriaeth.

Coginio Cyrri Ar y Cyd -– dysgwch sut i greu cyrri tymhorol cartref, ffres sy'n cynnwys llysiau gwyrdd arbennig o ardd yr Amgueddfa. Canllaw cam wrth gam hawdd gyda'r cogydd, ac un o swyddogion ymgysylltu’r Amgueddfa, Sathia. Bydd lassi aeron blasus yn gydymaith i'r pryd.

Gardd GRAFT yr Amgueddfa "Helo a Chroeso!" –- hanes sut y daeth creu gardd GRAFT yn ofod amlweddog: yn osodiad celf, yn ardd gymunedol, yn adnodd bwyd dinesig, yn adnodd dysgu ac yn hafan ar gyfer y gymuned leol.

Cerddoriaeth Gardd - mwynhewch gcerddoriaeth Gymreig lleol o'n lleoliad hyfryd yn Abertawe.

Gwerthir tocynnau ar sail Talwch Beth Allwch Chi (awrgymwn gyfraniad o £5)

Gwybodaeth Bwysig

Dietegol: Mae'r rysáit yn un fegan a heb glwten

Ffurf: Digidol (trwy Eventbrite). Bydd pawb sy’n mynychu yn cael mynediad i'r cynnwys ar ddiwrnod y digwyddiad trwy Borth Ar-lein Eventbrite.

Iaith: Bydd yr holl ddeunyddiau ysgrifenedig ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd y deunydd fideo yn Saesneg.

Tocynnau: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Talwch Beth Gallwch (awgrymwn gyfraniad o £5).

Noder: Nid yw pris y tocyn yn cynnwys y deunyddiau/offer. Caiff rhestr gynhwysion ei rhannu gyda’r mynychwyr cyn y digwyddiad.

----------------------------------

Join us from our beautiful inner city National Waterfront Museum garden, for a deliciously aromatic evening of curry and music.

Curry Cook Along - learn how to make a fresh seasonal curry from scratch including some surprising greens picked from the Museum garden. An easy step by step guide with Museum engagement officer and chef Sathia. This will be accompanied by a delicious berry lassi.

Museum GRAFT Garden "Hello and Welcome!" – for the story about how the GRAFT garden has become a multi-faceted space: an art installation, community garden, an inner city food resource, a learning resource and sanctuary for the local community.  

Garden Music – enjoy local Welsh music from our beautiful Swansea setting. 

Tickets are Pay What You Can (suggested donation is £5)

Important Information

Dietary: The recipe is vegan and gluten free

Format:  Digital (via Eventbrite). Participants will have access to the content on the event day via the Eventbrite Portal.

Language:  All written materials supplied for this event will be bilingual (Welsh & English). The video content will be in English.

Tickets: All tickets for this event must be purchased in advance. Pay What You Can (suggested donation is £5).

Please note: Ticket price excludes materials/equipment required. An ingredients list will be provided to all participants prior to the event.

Event description picture

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru 2021.

Mwynhewch wythnos gyfan o weithdai, sgyrsiau, cerddoriaeth a sesiynau blasu – a’r cyfan o gysur eich cartref. Ymunwch â ni rhwng 6 a 12 Medi ar gyfer dathliad digidol blasus o ogoniant bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

--------------------------------

This event is part of the Amgueddfa Cymru Digital Food Festival 2021.

Enjoy a whole week of workshops, talks, music, and taster sessions – all from the comfort of your own home. Join us between 6 and 12 of September for a delicious digital celebration of all things food. For more information, visit our website.