Pobi ar y Cyd gydag Osian Jones, Crwst | Bake-along with Osian Jones, Crwst

Sat,Sep11,2021,10:00AM
Sat,Sep11,2021,2:00PM
Description

Dechreuodd CRWST pan symudodd yr entrepreneuriaid gweithgar, Osian a Catrin, nôl i Orllewin Cymru gyda’r bwriad o greu profiad bwyd hamddenol, unigryw, hygyrch i bawb. 

Bwriad CRWST yw creu bara cartref go iawn bob dydd, gan ddefnyddio blawd organig a dulliau traddodiadol. Ymunwch ag Osian – cogydd proffesiynol a ddatblygodd gariad at goginio yn fachgen ifanc – mewn dosbarth meistr pobi bara traddodiadol, a mwynhau moethusrwydd bara ffres o gysur eich cartref.  

Bydd pawb sy’n mynychu’r cwrs yn:  

  • Ymuno â grŵp bychan, cyfeillgar ar gyfer sesiwn coginio ar y cyd byw yn para 2 awr, wedi ei rannu yn ddau sesiwn i roi amser i'r toes godi (10-11am a 1-2pm)
  • Dysgwch y technegau sydd eu hangen i bobi'r dorth berffaith a brioche felys
  • Coginio o gysur eich cartref.  

Mae'r sesiwn bobi ar y cyd hon yn addas ar gyfer dechreuwyr, a phobl â rhywfaint o brofiad o bobi.  

Caiff y cwrs yma ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rysáit: 2 dorth

- Focaccia gydag Olewydd a Rhosmari

- Brioche Melys

Gwybodaeth Bwysig

Dietegol: Mae'r ryseitiau yma'n cynnwys llaeth, wŷau a glwten

Addas i:  16+  

Iaith: Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd yr elfennau byw yn cael eu darparu yn iaith gyntaf yr hwylusydd sef Cymraeg.

Ffurf: Digidol. Byw (dros Zoom). Bydd pawb sy’n mynychu’n derbyn dolen i ymuno â'r sesiwn yn nes at y dyddiad.

Noder: Nid yw pris y tocyn yn cynnwys y deunyddiau/offer sydd eu hangen. Caiff rhestr gynhwysion ei rhannu gyda’r mynychwyr cyn y digwyddiad.   

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.  Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.   

-------------------------------------------

CRWST began with hard working entrepreneurs, Osian and Catrin, when they moved back to West Wales to create a unique and relaxed food experience accessible to all. 

CRWST is about real bread made by hand every day, using organic flour and traditional methods. Join Osian, a trained chef that discovered his love for cooking at a young age, for a traditional bread baking masterclass so you can enjoy the luxury of freshly baked bread in your own home. 

As a participant on this course you will: 

  • Join a small, friendly group for a live bake-along lasting 2 hours, split into two sessions to allow time to prove during the break (10-11am & 1-2pm)
  • Learn the techniques needed to bake a perfect loaf and a sweet brioche 
  • All in the comfort of your own kitchen.   

This bake-along is suitable for complete beginners, as well as those with some experience of bakery.  

This course will be delivered in Welsh.

Recipes: 2 loaves

Focaccia with Olives and Rosemary

Sweet Brioche

Important Information

Dietary: These recipes include dairy, eggs and gluten

Suitability: 16+   

Language:  All written materials supplied for this event will be bilingual (Welsh & English).  The live elements will be provided in the first language of the facilitator which is Welsh.     

Format:  Digital.  Live (via Zoom).  Participants will receive a link to join the online cook-along closer to the event date.        

Please note: Ticket price excludes materials/equipment required.  An ingredients list will be provided to all participants prior to the event.   All tickets for this event must be purchased in advance.     

Limited number of tickets available.    

Event description picture

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru 2021.

Mwynhewch wythnos gyfan o weithdai, sgyrsiau, cerddoriaeth a sesiynau blasu – a’r cyfan o gysur eich cartref. Ymunwch â ni rhwng 6 a 12 Medi ar gyfer dathliad digidol blasus o ogoniant bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

--------------------------------

This event is part of the Amgueddfa Cymru Digital Food Festival 2021.

Enjoy a whole week of workshops, talks, music, and taster sessions – all from the comfort of your own home. Join us between 6 and 12 of September for a delicious digital celebration of all things food. For more information, visit our website.